Personvern

Personvernnotis

NorBetong er opptatt av å verne dine personopplysninger. Denne personvernnotisen beskriver hvordan NorBetong behandler og bruker personopplysningene vi mottar fra deg i forbindelse med dette nettsted og hvordan du kan kontakte oss dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger

NorBetong innhenter og lagrer personopplysninger (for eksempel navn, adresse, e-post og telefonnummer) som du inngir for å få informasjon fra oss. Disse personopplysninger setter NorBetong i stand til å behandle din informasjonsforespørsel.

NorBetong innhenter og lagrer også personopplysninger som du inngir (a) som ledd i dine kontoopplysninger (dersom relevant) og/eller (b) i forbindelse med din forespørsel om, eller ditt kjøp av, produkter på vårt nettsted (der slike funksjoner eksisterer).

I tillegg til ovennevnte bruk og formål vil vi også kunne bruke dine personopplysninger til å administrere og forbedre dette nettsted, til vår interne dokumentasjon, til statistisk analyse og (dersom relevant) til å utføre dine produktordrer og/eller til å kontakte deg vedrørende salg og som ledd i våre kunderelasjonsprosedyrer.

NorBetongs innhenting av personopplysninger er basert på behovet for å gjennomføre prosessene omhandlet ovenfor. I den grad NorBetong bruker personopplysningene til å forbedre dette nettsted eller til å analysere statistikk er grunnlaget for innhenting av data NorBetongs legitime interesse i å foreta slike forbedringer og analyser.

Personopplysningene som innhentes og lagres benyttes kun av selskaper innen HeidelbergCement-konsernet, bortsett fra i følgende tilfeller hvor vi vil kunne gi opplysningene til tredjeparter:

  • Dersom påkrevet ved lov,
  • Til en kjøper eller potensiell fremtidig kjøper av vår virksomhet, og/eller,
  • Til tjenesteytere oppnevnt av HeidelbergCement som yter tjenester i forbindelse med dette nettsted eller dets funksjoner, men kun i den grad dette er nødvendig for å yte disse tjenester – for eksempel IT-tjenesteyter(e) som er vertskap for, utvikler og tilbyr støtte for dette nettsted.

HeidelbergCement vil treffe tiltak for å verne alle personopplysninger som overføres til slik tredjepart, eller som er overført til andre land, i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning og som angitt ovenfor.

NorBetong lagrer personopplysningene så lenge som nødvendig for å oppnå det formål som opplysningene er innhentet for. Dette innebærer at NorBetong sletter dine personopplysninger når slike opplysninger ikke lenger er nødvendig for å prosessere en forespørsel, en ordre eller vårt kundeforhold. Statistikk som er anonymisert vil kunne bli oppbevart deretter.

Du kan når som helst be om retting eller sletting av dine personopplysninger. Det påpekes imidlertid at sletting vil kunne innebære at NorBetong ikke kan prosessere forespørsler eller ordre. Du har rett til å be om en kopi av dine personopplysninger fra våre registre. Du har rett til å be om begrensninger i bruken av dine personopplysninger (for eksempel dersom du anser opplysningene for å være uriktige) eller avslutning av bruken av dine personopplysninger (for eksempel med hensyn til bruk av opplysningene for å forbedre NorBetongs nettsted). Du har rett til å be om personopplysningene brukt til å prosessere en ordre, eller til å administrere din konto eller vårt kundeforhold, i et maskinleselig format, som du har rett til å overføre til en annen behandlingsansvarlig.

NorBetong med selskapsregistrering 934 468 740 står ansvarlig for behandling av dine personopplysninger, og forespørsler om utøvelse av dine rettigheter som angitt ovenfor skal adresseres til NorBetong AS, Lilleakerveien 2A, 0216 Oslo, i en konvolutt merket med "Att: Data Protection Line Manager".

Dersom du har en klage vedrørende NorBetong behandling av dine personopplysninger har du rett til å innrapportere din misnøye til Datatilsynet.

Personvernserklæring til kunder og forretningsforbindelser

Innledning
 

Formålet med denne personvernerklæringen er å gi informasjon om hvordan NorBetong  behandler dine personopplysninger i forbindelse med ditt kundeforhold eller som forretningsforbindelse, i dets egenskap av databehandler og behandlingsansvarlig.

 

EUs Personvernforordning har som målsetning å verne enkeltpersoner mot inngrep i deres privatliv i forbindelse med behandling av deres personopplysninger. Bedriften er opptatt av å verne ditt privatliv ved behandling av dine personopplysninger og verdsetter viktigheten av din rett til informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg og for hvilke formål disse behandles.

 

Hvis det gjøres endringer i behandlingen av dine personopplysninger, vil vi publiserer en oppdatert versjon av denne personvernerklæringen i på NorBetong sin hjemmeside.

 
Hvilke personopplysninger behandler vi?
 

Som din leverandør/forretningsforbindelse behandler vi følgende typer                                                          personopplysninger om deg:

 

Kontaktinformasjon: navn, stilling, adresse, e-post, mobil/telefonnummer og betalingsopplysninger.

 
Hvorfor innhenter vi personopplysninger?
 

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

 

Etterlevelse av avtale/kontraktfestede forpliktelser i kundeavtaler.

 

Koordinering av logistikk, vareflyt og leveranser.

 

Kommunikajon ang logistikk, produktkvaliteter, produktutvikling, kurs/seminarer.

 

Markedsføring i form av nytesbrev.

 

Gjennomføring av kundeundersøkelser.

 
Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger?
 

Vi behandler dine personopplysninger på følgende rettslige grunnlag.

 

Oppfyllelse av kontrakt- nødvendig informasjon for oppfyllelse av kontrakt som enkeltpersoner er part i.

 

Vi anser at NorBetong har en legitim interesse i å behandle dine persondata for alle formål i avsnitt 3.1, f.eks. Vår interesse i å kunne kommunisere relevant informasjon og markedsføring til deg, samt vår interesse i å oppfylle avtalen med deg eller det selskapet du representerer. NorBetong har utført en interesseavveining. Denne interesseavveiningen har resultert i; vår legitime interesse i å behandle dine personlige opplysninger for de ovennevnte formål, oppveier interessen for at dine personlige data ikke behandles for disse formålene. Du har alltid rett til å motsette seg denne vurderingen. Du kan lese mer om dine rettigheter nedenfor.

 
Når deler vi dine personopplysninger?
 

Vi vil kunne dele dine personopplysninger med tredjepartsleverandører  og selskaper innen HCNE og som yter tjenester til NorBetong AS f.eks. HCNE kommunikasjon, forretningsutvikling, forsking og utvilking, juridisk, helse og sikkerhet, personal, økonomi, IT BIS, SSC, HC Global MI&SP og Gemseek (IT-systemleverandører). Det blir inngått databehandleravtale med alle leverandører som behandler personopplysninger på vegne av våre kunder.

 

Vi vil ikke overføre dine personopplysninger til tredjeland, dvs. land utenfor EU/EØS.

 
Hvor lenge oppbevares dine personopplysninger?
 

NorBetong AS anvender ulike oppbevaringsperioder for ulike kategorier av dine personopplysninger. Når behandling av dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig med hensyn til lov eller de formål som disse ble innhentet for, vil NorBetong  AS slette vedkommende personopplysninger. NorBetong sletter regelmessig persondata etter 5 år, om det ikke har vært noen kontakt mellom partene, så lenge lagring ikke kreves i henhold til lov eller avtale.

 
Hva er dine rettigheter?
 

Du har rett til innsyn i personopplysningene som NorBetong AS behandler om deg og til å be om at NorBetong AS retter eventuelle uriktige personopplysninger. Under visse omstendigheter kan du også be om sletting og/eller begrensninger i behandlingen av dine personopplysninger.

 

Du har rett til å motta dine behandlede personopplysninger i et strukturert, alminnelig brukt og maskinleselig format, og har rett til å overføre dine personopplysninger til en annen behandlingsansvarlig.

 

Du har rett til å fremme innsigelser mot behandling av dine personopplysninger for spesifikke formål og under visse forhold. Vi vil undersøke slike innsigelser og informere deg om vår beslutning.

 

Dersom du mener at dine rettigheter er krenket kan du kontakte og inngi klage til den relevante tilsynsmyndighet i din jurisdiksjon (Datatilsynet i Norge).

 
Kontaktinformasjon
 

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller kommentarer til hvordan vi håndterer dine personopplysninger eller dersom du ønsker å utøve dine rettigheter som beskrevet ovenfor, kan du kontakte oss via telefon, e-post eller skriftlig ved bruk av kontaktinformasjonen inntatt nedenfor.

 

Behandlingsansvarlig:

info@norbetong.no

Telefon 22 87 85 00

Lilleakerveien 2A – 0283 Oslo