Transport

Prosjekt Pilot-E skal utvikle en løsning for utslippsfri betongtransport, inkludert leveranse av betong på byggeplass.
Løsningen i prosjektet inkluderer ombygging av betongbil til utslippsfri trommeldrift, ombygging av pumpebil til utslippsfri pumpedrift, innkjøp av to utslippsfrie trekkvogner, og tilrettelegging for energitilførsel på betongblandeverk og på byggeplass.
 
Stor signaleffekt
Årlig forbrukes 4 mill. m3 ferdigbetong i Norge. Med 6 m3 per lass, utgjør dette 666 400 lass betong, ca. 2 666 lass per dag eller 1,85 lass per minutt døgnet rundt. Betongbiler kjører i snitt 2,5 mil tur-retur, med snittforbruk på 5,8 liter per mil. Dette gir et forbruk til transport og normal lossing på ca. 9,7 mill. liter diesel. Det anslås at ca. 60% av betongvolumet må pumpes på byggeplass, hvilket forbruker ca. 3 liter diesel per m3. Dieselforbruk til pumping estimeres til ca. 7,2 mill. liter. Dermed forbrukes totalt 17 mill. liter diesel, eller ca. 4,2 liter per m3 betong levert.

CO2-utslippet fra dette dieselforbruket beregnes til omtrent 45500 tonn. Pumping står for drøyt 40%. Veitransport står også for nærmere 40%, mens trommeldrift ved normal lossing står for nærmere 20%. Totalt sett betyr dette at 60% av CO2-utslipp tilknyttet betongtransport skjer på byggeplass.
Utover dette viser tall fra Statsbygg at utslipp fra betongtransport og -leveranser utgjør en vesentlig del av totale utslipp fra byggeplass, og har signifikant effekt på klimagassregnskapet for anleggsfasen. Prosjektet vil derfor bidra til reelle direkte utslippskutt fra en utslippsintensiv kilde, gjennom substitusjon av energibærer og bruk av mer energieffektive motorer.

Det vil ha signaleffekt overfor byggherrer, entreprenører og leverandører, da dette har overføringsverdi til andre områder i bygg og anlegg.

Mål og milepæler
Prosjektets overordnede mål er å avkarbonisere transport og leveranse av betong, fra betongblandeverk til byggeplass. Denne delen av verdikjeden for betong består av lasting av betong fra verk til betongbil, transport av betong til destinasjon, trommeldrift under transport, trommeldrift under leveranse på byggeplass, og pumping av betong på byggeplass. 
Prosjektet har en rekke fortrinn over eksisterende løsninger. Hovedfortrinnet med løsningen er muligheten til å levere betong utslippsfritt til byggeplass. Entreprenører som bestiller betong levert utslippsfritt kan spesifisere dette i tilbudet til byggherren og bli premiert for dette, gjennom tildelingskriterier eller bonuspoeng. Det forventes en betydelig konkurransefordel fremover ved utslippsfrie materialleveranser.

Miljøgevinsten er også et fortrinn i seg selv. Denne løsningen vil gjøre betongtransport helt utslippsfri, hvilket over tid betyr store utslippsreduksjoner. Målet er at denne løsningen skal kunne implementeres i større skala, og motivere andre transporter til det samme, og dermed bidra til betydelige utslippsreduksjoner fra materialtransport generelt.
Et annet fortrinn er potensielt lengre levetid på teknisk løsning. Elektrisk utstyr har færre bevegelige komponenter. Med et tilpasset vedlikeholdsprogram kan en utslippsfri løsning mest sannsynlig leve betydelig lenger. Dette gjelder både for trekkvogner og for ombygde løsninger.
Det forventes også betydelig innsparing på generell drift. Fossilt drivstoff er en sterk kostnadsdriver. Omlegging bort fra dette og til billig norsk strøm vil skape merverdi.Løsningen vil også bidra til HMS-relaterte fortrinn. Eksempler her er støy, NOx og lokale partikkelutslipp.

- Mindre støy fra trommel- og pumpedrift på byggeplass bidrar positivt til både sikkerhet og arbeidsmiljø – mindre støy kan redusere potensialet for ulykker basert på feilkommunikasjon.
- Kutt i lokale utslipp, f.eks. partikler, bidrar til et bedre arbeidsmiljø for alle på byggeplassen.
- Risiko for utslipp og hendelser eller ulykker med lagring og håndtering av diesel vil ikke lenger være til stede.

betongstasjon_bredde.

Lokal verdiskaping

Det finnes omtrent 500 betongbiler i Norge. Utskiftningstiden på disse kjøretøyene er 8 til 10 år, lengre enn for de fleste andre anleggsmaskiner og nyttekjøretøyer i forbindelse med byggeplasser. Prosjektet estimerer at ombygging vil være aktuelt for iallfall 25% av eksisterende kjøretøypark

Innovasjon i ombygging og bruk av utslippsfri løsning
Prosjektets innovasjon ligger i ombygging til utslippsfri fremdrift, drift av betongtrommel og drift av betongpumpe. Eksisterende løsninger er rene fossile- eller hybridløsninger (power takeoff PTO), og tilsvarende innovasjonsprosjekter fokuserer dermed på å lage bedre hybridløsninger. Dette prosjektet ønsker å skape et teknologiskift. Utslippsfri drift nødvendiggjør ombygging og installasjon av nytt utstyr, hvilket vil bidra til lokal verdiskaping ved norske verksteder. Utover dette vil utslippsfri drift bidra til innovasjon og verdiskaping innen elinstallatør-bransjen, ettersom en rekke betongblandeverk vil behøve installasjon og vedlikehold av ladeinfrastruktur. Nye løsninger må også utvikles for byggeplasser. Slike løsninger kan bli konkurransefortrinn for entreprenører og leverandører som konkurrerer i et internasjonalt marked.

Partnere

Prosjektets partnere  er Norges største aktører i produksjon, leveranse og forbruk av betong.

Konsortium

Tilknyttede aktører

NorBetong

Liebherr GmbH

Statsbygg

Jørn Glad AS

Miljøstiftelsen Bellona

 

Stein Hov

Transportsjef
Mob: 
400 03 100
NorBetong AS
Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge

Downloads